Register  Login
..::  »    Unit Profiles » Unit Profiles ::..

 
South African Forces
South African Forces


SAS Duiker*

Find Another UnitBrief Description

SAS Duiker* - (0 members)

The South African Ship Duiker was a SA Navy submarine base in Toulon, France, specifically established for the duration of the development and commissioning of the three submarines, SAS Maria van Riebeeck, SAS Emily Hobhouse, and SAS Johanna van der Merwe, as well as for the training of the crews in France. (*Emblem is a mock-up and completely unconfirmed! More information is required)


Link me to this Unit
 

History

RE: SAS Duiker

"DIE MOOISTE SKOOL NOORD VAN DIE EWENAAR"
deur lt-kdr H. N. Schoeman

Ver buite ons landsgrense is ’n skool-tjie waar jong Suid-Afrikanertjies hul landstaal met ’n sjarmante Franse tongval praat.

Met die aankoop van duikbote by Frankryk moet ’n groot aantal offisiere en manskappe, sowel as onderhoudspersoneel en toesighoudende tegnici, ’n geraime tyd lank opleiding by die Franse VIootbasis in Toulon ondergaan en is dus deur hul gesinne vergesel.

Die Laerskool Daphné in die Boulevard Grignon, Toulon, het voortgespruit uit die vereiste dat veral jon g kinders moedertaalonderrig moet ontvang.

Al staan hierdie dubbelmediumskooltjie ook hoe ver buite Suid-Afrika, adem hy tog die gees van die Kaapse Skiereiland. Die Kaapse Ond.erwysdepartement het mej S. Commaille van Vishoek as prinsipale en mej W. Roberts van Simonstad as haar assistente aangestel. Hulle het op 13 Januarie 1970 per vliegtuig na Frankryk vertrek en op 20 Januarie was die eerste 28 leerlinge van die skool terdeë daarvan bewus dat ’n nuwe skooljaar begin het.

Namate meer Vlootpersoneel in Toulon aangekom het, het die skool se getalle gegroei en teen Juliemaand was daar alreeds 68 leerlinge. Aangesien daar op die huidige tydstip ongeveer 90 leerling op skool is, het die Onderwysdepartement dit goedgedink cm mej E. P. Bosman van Bellville as derde onderwyseres aan te stel. Sy het op 3 Augustus na Frankryk vertrek. Mej Roberts het intussen met ’n offisier van die Suid-Afrikaanse Duikbootmag in die huwelik getree en haar plek sal deur mej M. A. Finnegan van Simonstad gevul word.

Die skoolhoof praat met groot waardering van die ouer-onderwyservereniging wat haar plaaslik bystaan. Hierdie vereniging bestaan uit ’n vaders- en moederskomitee wat elk na besondere skoolsake omsien.

Wat veral interessant is, is die feit dat die kinders baie minder moeite met die Franse taal ondervind as hulle ouers. Die meeste van die groter kinders het Franse vriendjies en "parlez" al baie beter as hul moeders, terwyl die kleintjies in baie gevalle Frans as ’n tweede taal besig ten koste van die amptelike tweede taal wat hulle op skool leer. Hierdie verskynsel geld vir Afrikaanssowel as Engelssprekendes, en in sommige gevalle word selfs die moedertaal met die sagte Franse bryklank gepraat.

Die Daphné-projek gee meer as net duikbote aan Suid-Afrika, want uit hierdie projek het ook die eerste Suid-Afrikaanse skooi buite die landsgrense tot stand gekom. Na verloop van drie skooikwartale lewer die Laerskool Daphné nie net goeie skoolwerk nie, maar het die bymekaarkompiek van die hele gemeenskap-in-die-vreemde geword. Hier gaan die kinders skool, hier ontspan ouers en kinders saam by skoolkonsertjies en poppespeluitvoerings en hier beplan ouers en onderwysers vir die welvaart van liul kinders en medemens. Hoe dan anders, want dit is meer as net ’n skool; is dit dan nie liui almai se eie "l’ecole primaire Daphné" nie? Die Laerskool Daphné — "mooiste skool noord van die ewenaar".

BRON: PARATUS • NOVEMBER 1970

Foto: 'n Groepie leerlinge in een van die kiaskamers....


RE: SAS Duiker

Leerlinge van die Laerskool Daphné (in Toulon, Frankryk) saam met hul onderwyseresse. Heel links staan die voormaiige mej Wendy Roberts wat onlangs met It A. R. Domisse getroud is. Langs haar (met donker hare) staan die skoolfhoof, mej Susan Commaille.
BRON: PARATUS • NOVEMBER 1970...


Post your Comments here...

Only Registered Users may view the Members, History and ROH of this unit
YearNumber of members on Roll Of Honour
TOTAL:
0
Facebook Comments (Please note that this does NOT send notifications to the host)Images from 'Grensoorlog' series, produced by Linda de Jager, reproduced with kind permission from MNET
Images from 'Grensoorlog' series, produced by Linda de Jager, reproduced with kind permission from MNET
Images from 'Grensoorlog' series, produced by Linda de Jager, reproduced with kind permission from MNET
Images from 'Grensoorlog' series, produced by Linda de Jager, reproduced with kind permission from MNET
Images from 'Grensoorlog' series, produced by Linda de Jager, reproduced with kind permission from MNET

GET YOUR SADF OUMAN STICKER HERE

@ 2007 War In Angola - Veridical Solutions