Register  Login
..::  »    Unit Profiles » Unit Profiles ::..

South African Armed Forces


State President's Guard

Ex Unitae Vires - Eendrag Maak Mag - Unity Makes Strength

Find Another UnitBrief Description

State President's Guard - (17 members)

The State President's Guard (SPG) [Afr: Staatspresidentswag] was established as an elite, specially trained unit in May 1967. It performed both protective and ceremonial functions. Over the course of its twenty-three-year history, it was eventually located at the South African Army College in Pretoria. Although the primary task of the State President's Guard was to act as home guard for the State President and as guard of honour on ceremonial occasions, they also did border duty. Consequently, the training of the Unit was quite diverse and intensive and the requirements for selection were very strict. President P. W. Botha changed the name of the unit to the "State President's Unit" [Afr: Staatspresidents-eenheid] in 1985, and later the ceremonial uniform was changed to the regular service uniform used by the rest of the defense forces. President F. W. de Klerk disbanded the unit on 30 Sep 1990.


Link me to this Unit
From 1985

State President's Unit - (17 members)

The State President's Guard (SPG) [Afr: Staatspresidentswag] was established as an elite, specially trained unit in May 1967. It performed both protective and ceremonial functions. Over the course of its twenty-three-year history, it was eventually located at the South African Army College in Pretoria. Although the primary task of the State President's Guard was to act as home guard for the State President and as guard of honour on ceremonial occasions, they also did border duty. Consequently, the training of the Unit was quite diverse and intensive and the requirements for selection were very strict. President P. W. Botha changed the name of the unit to the "State President's Unit" [Afr: Staatspresidents-eenheid] in 1985, and later the ceremonial uniform was changed to the regular service uniform used by the rest of the defense forces. President F. W. de Klerk disbanded the unit on 30 Sep 1990.


Link me to this Unit
 

Ex Unitae Vires - Eendrag Maak Mag - Unity Makes Strength

 

 

Only Registered Users may view the Members, History and ROH of this unit
User Posts and Comments
24812Posted by

Gert Minnaar
on 28 December

RE: State President's Guard

UNIFORM VAN DIE STAATSPRESIDENTSWAG - HERKOMS EN TRADISIE deur Lt kdr E.M. Meyers*

Die vyfde verjaardag van die Republiek van Suid-Afrika het by verskeie instansies die behoefte aan 'n prestige militere eenheid asook die heringebruikneming van tradisionele uniforms laat ontstaan. As uitvloeisel daarvan is skrywes tot die destydse Minister van Verdediging en die kommandant-generaal van die Weermag gerig waarin die instelling van 'n militere wag geklee in spesiale uniforms bepleit is. Die wag moes as seremoniele wag vir die Staatspresident dien en by gepaste geleenthede as erewag optree.

Tot op die stadium was die posisie van die Staatspresident niks meer as 'n blote voortsetting van die amp van Goewerneur-Generaal met 'n naamsverandering nie. Daar is voorts beset dat alles moontlik gedoen moes word om die Staatspresident se beeld grater en waardiger te maak. Aanvanklik het die Staatspresident geen permanente wag gehad nie en sedert die vraee vyftigerjare het die Leer, Lugmag en Vlootgimnasiums om die beurt as wag eers vir die Goewerneur-Generaal en daarna vir die Staatspresident opgetree. Vervolgens is die Opperbevel van die Weermag versoek om 'n Staatspresidentswag op die been te bring.

...Word Vervolg......

24813Posted by

Gert Minnaar
on 28 December

RE: State President's Guard

... Vervolg...

Groen uniform
Die vorm van die eerste en latere uniforms was in 'n mate gebaseer op seremoniele uniforms van die artillerie in sowel die negentiende eeuse Oranje-Vrystaat as die ou Zuid-Afrikaansche Republiek. Veral die vorm van hooftooisel was hierop gebasseer, hoewel die SP Wag swart volstruisvere in plaas van haanvere gebruik het. Die patroon van die traseergalon op die bors van die baadjie van die tweede en derde uniforms, en op die skouers van al drie ontwerpe, kan ook na die ou republikeinse uniforms teruggevoer word, en so ook die snit van die tweede en derde baadjies wat toeknoop tot bo. Die ou republikeinse staatsartillerie se uniforms het self verskil omdat dit in verskillende Europese lande deur verskillende kleremakers vervaardig is. Die eerste uniforms is nog met 'n swart das en wit hemp gedra. Die baadjie het gelyk soos die gewone seremoniele uniformbaadjie, met 'n rugslip, maar slegs twee vals bosakke. Daar was geen galonstrepe op die bors nie, maar slegs op die moue. Die tweede en derde toeknoopbaadjies het glad geen sakke gehad nie, want dit sou afbreuk doen aan die patroon van die traseergaIon op die bors.

...Word Vervolg......

24814Posted by

Gert Minnaar
on 28 December

RE: State President's Guard

... Vervolg...

Met die oorspronklike instelling van die Staatspresidentswag is besluit am 'n spesiale uniform te antwerp vir die beplande inhuldiging van Dr Donges as Staatspresident op Republiekdag 1967. Aangesien daar genoeg materiaal in voorraad was am die nodige seremoniele uniforms van die Staatspresidentswag te vervaardig, is ook besluit op 'n uniformontwerp waarby die beskikbare groen materiaal gebruik sou kon word. Die swart Leergimnasiumpet met die Republiekwapen voorop en goue tooisels random aangebring, sou gedra word.

...Word Vervolg......

24815Posted by

Gert Minnaar
on 28 December

RE: State President's Guard

... Vervolg...

Die helmet wat bv in die Pruisiese Weermag gedra is, kan teruggevoer word na Engeland, Oostenryk, Swede, die VSA, Meksiko, Columbie en Bolivie. Sekere militere historici beweer dat die punthelmet oorgeneem is van Tsaar Nicholas van Rusland en dat Frederik Willem dit as 'n prototipe gesien het tydens sy besoek aan die keiser. By sy terugkeer in Pruise het hy dit as uniformstuk vir sy troepe aanvaar.

...Word Vervolg......

24816Posted by

Gert Minnaar
on 28 December

RE: State President's Guard

... Vervolg...

Die herkoms en die ontstaan van 'n Staatspresidentswag met spesiale uniforms hier te lande kan teruggevoer word na die vroee Republikeinse dae met die stigting van die artilleriekorpse deur Presidente Brand en Burgers van die Vrystaatse en Zuid-Afrikaansche Republieke, onderskeidelik. Die vorm van die eerste en latere uniforms van die Staatspresidentswag was in 'n mate gebaseer op seremoniele uniforms van die artillerie in sowel die negentiende eeuse Oranje-Vrystaat as die ou Zuid-Afrikaansche Republiek. Om hierdie rede word die verskillende uniforms en hul variasies breedvoerig bespreek. Wanneer die herkoms van 'n militere uniform bestudeer word, is dit interessant om te let op die invloed wat sommige nasies op mekaar uitgeoefen het.
...

YearNumber of members on Roll Of Honour
TOTAL:
0

All 40 images below are from the Personal Photo Collections of members of this portal which had been tagged with the State President's Guard Tag. Please note that while some images may be copyrighted by their respective owners, most have been loaded in good faith that you would not reuse them without written consent of the relevant member. PLEASE do contact the member first before you use his photos... its just common courtesy!
Facebook Comments (Please note that this does NOT send notifications to the host)
GET YOUR SADF OUMAN STICKER HERE

@ 2007 War In Angola - Veridical Solutions